Valmennus


Mitä valmennus on?

Valmennus on ratkaisukeskeinen, eteenpäin suuntautuvaa toimintamalli, jossa autetaan asiakasta määrittämään ja saavuttamaan omat tavoitteensa. Valmennus perustuu positiiviseen psykologiaan ja kognitiivisten käyttäytymistieteiden teorioihin. Valmennuksessa autetaan asiakasta tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa ja hyödyntämään niitä matkalla kohti omia tavoitteitaan. Valmennus on aina asiakaslähtöistä ja asiakasta kunnioittavaa. Valmentajan tehtävänä ei ole neuvoa, eikä laittaa sanoja valmennettavan suuhun, vaan auttaa asiakasta oivaltamaan itse ja löytämään omannäköisensä ratkaisut kuhunkin tilanteeseen. Valmennuksessa asiakkaan usko itseensä ja omiin kykyihinsä vahvistuu ja itsetuntemus lisääntyy.

 

Valmennuksen kaava

 1. KARTOITUS: Missä ollaan? Mitä tapahtuu nyt? Millainen tilanne on nyt?
 2. TAVOITE: Mitä halutaan (ei mitä ei haluta)? Mihin halutaan päästä? Mitä halutaan saavuttaa?
 3. TOIMINTASUUNNITELMA: Miten tavoitteeseen päästään? Mitä pitää tehdä tavoitteen saavuttamiseksi? Millaisilla askelilla tavoite saavutetaan?

Valmennus on aina eteenpäin menevää ja ratkaisukeskeistä!

 

Mitä valmennus ei ole?

 • personal trainer/mentori: neuvot, tiedot
 • koulutus: valmis aihe, sisältö, tiedonjako, suunnittelu
 • terapia: menneisyys, ongelmien syiden etsiminen, eri aiheet (traumat, lapsuuden kokemukset, addiktiot, masennus, mielenterveysongelmat, väkivalta, jne.)

 

Mihin valmennus perustuu?

 • Ratkaisukeskeisyys (tavoitteet, päämäärät, voimavarat)
 • Käyttäytymistieteiden kognitiiviset teoriat (oppiminen, ihmisen vuorovaikutus ympäristönsä kanssa, toimintamallit, käyttäytyminen)
 • Positiivinen psykologia (hyvinvointi, vahvuudet, voimavarat)
 • Mindfulness ja rentoutumisharjoitteet, meditaatio
 • NLP (Neuro Linguistic Program): miten aivot toimivat, miten ihmiset oppivat, ajattelet, tekevät päätöksiä, motivoituvat, jne.
 • Urheilupsykologia ja mentaalivalmennus (suorituskyvyn parantaminen, avainalueet, suoritusta haittaavat tekijät)

 

Millaisia asioita voidaan valmentaa?

 • Itsetunnon kehittäminen
 • Ihmissuhteiden parantaminen
 • Vuorovaikutuksen kehittäminen
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittäminen
 • Uusi ura, työssä kehittyminen
 • Erilaiset muutostilanteet
 • Onnellisuus, ilo, mielenrauha
 • Läsnäolo
 • Unelmat
 • Luovuus
 • Menestys
 • Ajanhallinta
 • Stressinhallinta
 • Motivaatio
 • Turhasta luopuminen

 

Millaisia tekniikoita käytetään?

 • kysymykset
 • mielikuvaharjoitukset
 • rentoutumisharjoitukset
 • asteikot
 • kirjoitusharjoitukset
 • piirtämisharjoitukset

→ Tarkoituksena on saada vastauksia/oivalluksia alitajunnalta.